2023 Yılına ait SGK parametreleri belirlendi!

2023 Yılına ait SGK parametreleri belirlendi! Resim

2023 Yılına ait SGK parametreleri belirlendi!

2023 yılına ait Asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte SGK parametreleri de 05.01.2023 tarihli, 2023/3 sayılı SGK genelgesiyle yayınlandı. Ocak ayından itibaren bu parametreler üzerinden hesaplamalar yapılacaktır.

2023 SGK Parametreleri

GENELGE

2023/3

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2023

yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arası için tespit edilerek,

29/12/2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karara istinaden, 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri

arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 333,60 (üç yüz otuz üç lira altmış kuruş) Türk

Lirası olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta

primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurt dışında geçen süreler ile hizmet

borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde dikkate

alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik, cenaze ve emzirme ödeneklerinde

dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların

sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

1.1- Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için;

a) Özel sektörde:

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç alt sınırı : 333,60 TL

Aylık kazanç alt sınırı : 10.008,00 TL

Günlük kazanç üst sınırı : 2.502,00 TL

Aylık kazanç üst sınırı : 75.060,00 TL

b) Kamu sektöründe:

15/12/2022 - 14/1/2023 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

2022 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 215,70 TL x 16 gün = 3.451,20 TL

2023 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 333,60 TL x 14 gün = 4.670,40 TL

15/12/2022-14/1/2023 devresi için : 3.451,20 TL+ 4.670,40 TL =8.121,60 TL

15/12/2022 - 14/1/2023 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;

2022 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 1.617,75 TL x 16 gün = 25.884,00 TL

2023 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 2.502,00 TL x 14 gün = 35.028,00 TL

15/12/2022 -14/1/2023 devresi için : 25.884,00 TL + 35.028,00 TL= 60.912,00 TL

15/1/2023 ila 14/12/2023 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Aylık kazanç alt sınırı : 10.008,00 TL

Aylık kazanç üst sınırı : 75.060,00 TL

1.2- Çırak ve öğrenciler için;

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak,

çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve

kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin

sigorta primleri, asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden hesaplanmaktadır.

Buna göre, bu kapsamda yer alan çırak ve öğrencilerin prime esas kazançları;

a) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için;

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı : 166,80 TL

Aylık kazanç tutarı : 5.004,00 TL

b) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında düzenleyenler

için;

15/12/2022- 14/1/2023 dönemi için;

2022 yılı Aralık ayı günlük kazanç tutarı: 215,70 TL x %50 = 107,85 TL

2023 yılı Ocak ayı günlük kazanç tutarı: 333,60 TL x %50 = 166,80 TL

2022 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 107,85 TL x 16 gün = 1.725,60 TL

2023 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 166,80 TL x 14 gün = 2.335,20 TL

15/12/2022-14/1/2023 devresi için : 1.725,60 TL + 2.335,20 TL = 4.060,80 TL

15/1/2023 ila 14/12/2023 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç tutarı : 166,80 TL

Aylık kazanç tutarı : 5.004,00 TL

1.3- Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan

öğrenciler ile bursiyer ve kursiyerler için;

Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından

desteklenen projelerde görevli bursiyerler ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi

zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine

göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar ile Türkiye İş

Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan

kursiyerlerin sigorta primleri, prime esas günlük kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmaktadır.

Buna göre, bu kapsamda yer alan öğrenci, bursiyer ve kursiyerlerin prime esas kazançları;

a) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için;

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı : 333,60 TL

Aylık kazanç tutarı : 10.008,00 TL

b) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında düzenleyenler

için;

15/12/2022 - 14/1/2023 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

2022 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 215,70 TL x 16 gün = 3.451,20 TL

2023 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 333,60 TL x 14 gün = 4.670,40 TL

15/12/2022-14/1/2023 devresi için : 3.451,20 TL + 4.670,40 TL = 8.121,60 TL

15/1/2023 ila 14/12/2023 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç tutarı : 333,60 TL

Aylık kazanç tutarı : 10.008,00 TL

1.4- Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı

(yardımı) tutarları;

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;

- Yemek parası:

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; 333,60 TL x % 23,65 =78,90 TL (*)

- Çocuk zammı:

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; 10.008,00 TL x % 2 = 200,16 TL (Aylık)

- Aile zammı (yardımı):

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında; 10.008,00 TL x %10 = 1.000,80 TL (Aylık)

tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

1.5- Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerce Yurt Dışındaki

İşyerlerinde Çalıştırılmak Üzere Götürülen Sigortalılar için;

5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince sigorta primine esas kazanç üst

sınırı sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde

çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçiler için 3 katı olup söz konusu hüküm gereğince sosyal güvenlik

sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere

götürülen sigortalıların;

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırı : 333,60 TL,

Aylık kazanç alt sınırı :10.008,00 TL,

Günlük kazanç üst sınırı : 1.000,80 TL,

Aylık kazanç üst sınırı : 30.024,00 TL,

olarak uygulanacaktır.

1.6- 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve

üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları ile 10

günden az sigortalı çalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı primleri ve sigortalılarca

yapılacak ödemeler

a) 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler

a.1- Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi ile işsizlik

sigortası primi dahil (5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile ikinci

fıkrası, 4447 sayılı Kanunun 50 nci ve geçici 10 uncu maddeleri teşviklerinden yararlananlar için yapılan

indirimler hesaplamaya dahil edilmemiştir.)

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 333,60 TL x 10 x % 37,5 = 1.251,00 TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 333,60 TL x 30 x % 37,5 = 3.753,00 TL

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 2.502,00 TL x 10 x % 37,5 = 9.382,50 TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 2.502,00 TL x 30 x % 37,5 = 28.147,50 TL

a.2- Ev hizmetlerinde sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalı çalıştıran işverenin

sigortalı ve işveren hissesi dahil

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 333,60 TL x 10 x % 32 = 1.067,52 TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 333,60 TL x 30 x % 32 = 3.202,56 TL

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 2.502,00 TL x 10 x % 32 = 8.006,40 TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 2.502,00 TL x 30 x % 32 = 24.019,20 TL

b) 10 günden az sigortalı çalıştıranlar ile sigortalılar yönünden yapılacak ödemeler

b.1- Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyecekleri iş kazası ve

meslek hastalığı primi,

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 1 gün sigortalı çalıştıranlar için 333,60 TL x % 2 = 6,67 TL (*)

Ayda 9 gün sigortalı çalıştıranlar için 6,67 TL x 9 = 60,03 TL

b.2- Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az sigortalı çalışanların

ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi,

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

333,60 TL x 30 x % 32,5 = 3.252,60 TL

2- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında

primlerini kendileri ödeyen sigortalıların prime esas aylık kazançlarının alt ve üst sınırları ile

ödenecek prim tutarları

2.1- 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine tabi sigortalılar;

5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine tabi olarak tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle

süreksiz olarak çalışanlar,

1/1/2023-31/12/2023 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre :333,60 TL x 30 x % 34,5 = 3.452,76 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre :2.502,00 TL x 30 x % 34,5 = 25.895,70 TL,

ödeyeceklerdir.

2.2- 5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesine tabi sigortalılar;

5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesine tabi olarak ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki

şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda

kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlar,

1/1/2023-31/12/2023 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

Günlük kazanç alt sınırına göre : 333,60 TL x 30 x % 32,5 = 3.252,60 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre :2.502,00 TL x 30 x % 32,5 = 24.394,50 TL,

1/1/2023-31/12/2023 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi dahil ödemek isteyenler;

Günlük kazanç alt sınırına göre : 333,60 TL x 30 x % 35,5 = 3.552,84 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 2.502,00 TL x 30 x % 35,5 = 26.646,30 TL,

ödeyeceklerdir.

2.3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında isteğe

bağlı sigortalılar;

a) 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre sadece

malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyenler;

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt

sınırı,

333,60 TL x 30 x % 20 = 2.001,60 TL,

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst

sınırı,

2.502,00 TL x 30 x % 20 = 15.012,00 TL,

b) Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe

bağlı sigortaya prim ödeyenler;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

1/1/2023-31/12/2023 tarihleri arasında,

Aylık kazanç alt sınırına göre: 333,60 TL x 30 x %32 = 3.202,56 TL(/30 x gün sayısı),

Aylık kazanç üst sınırına göre: 2.502,00 TL x 30 x %32 = 24.019,20 TL(/30 x gün sayısı),

İşsizlik sigortası primi dahil ödeyecekler;

1/1/2023-31/12/2023 tarihleri arasında,

Aylık kazanç alt sınırına göre: 333,60 TL x 30 x % 35 = 3.502,80 TL (/30 x gün sayısı),

Aylık kazanç üst sınırına göre: 2.502,00 TL x 30 x % 35 = 26.271,00 TL (/30 x gün sayısı),

ödeyeceklerdir.

2.4- 2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların prime esas kazanç ve ödeyecekleri prim tutarı;

2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların prime esas günlük kazançları, 5510 sayılı Kanunun 82 nci

maddesine göre belirlenen prime esas kazancın günlük alt sınırı, prim ödeme gün sayısı ise her ay için 15

gündür. Prim oranı %32,5 olup %12,5'i genel sağlık sigortası primi, % 20'si malullük yaşlılık ve ölüm

sigortası primidir.

Buna göre, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların, prime esas kazanç tutarı ve ödeyecekleri prim

tutarı:

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında;

333,60 TL x 15 x % 32,5 = 1.626,30 TL

olacaktır.

3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalıların

prime esas günlük kazançlarının alt ve üst sınırlarına göre ödeyecekleri aylık prim tutarları

3.1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;

- (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların,

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre : 333,60 TL x 30 x % 34,5 = 3.452,76 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 2.502,00 TL x 30 x % 34,5 = 25.895,70 TL,

- (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar,

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre : 333,60 TL x 30 x % 34,5 = 3.452,76 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 2.502,00 TL x 30 x % 34,5 = 25.895,70 TL,

prim ödeyeceklerdir.

3.2- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında isteğe

bağlı sigortalılardan;

a) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi ödeyenler;

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt

sınırı,

333,60 TL x 30 x % 32 = 3.202,56 TL,

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst

sınırı,

2.502,00 TL x 30 x % 32 = 24.019,20 TL,

b) Kanunun geçici 16 ncı maddesine göre sigortalı olan isteğe bağlı kadın sigortalılar;

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında;

333,60 TL x 30 x % 32 = 3.202,56 TL

prim ödeyeceklerdir.

4- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı ve Ek 13 üncü maddesi kapsamındaki genel sağlık

sigortalılarının ödeyecekleri prim tutarları;

4.1- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve Ek 13 üncü

maddesi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim

tutarı;

10.008,00 TL x % 3 = 300,24 TL

olacaktır.

4.2- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında

olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim

tutarı;

10.008,00 TL x 2 = 20.016,00 TL x % 12 = 2.401,92 TL,

olacaktır.

4.3- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki yabancı uyruklu

öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim

tutarı;

10.008,00 TL / 3 = 3.336,00 TL x % 12 = 400,32 TL,

olacaktır.

4.4- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında 19/3/1969 tarihli

ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olup bakmakla yükümlü

olunan kişi durumunda olmayanlar için Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenecek genel sağlık

sigortası primi;

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim

tutarı;

10.008,00 TL x % 6 = 600,48 TL,

olacaktır.

5- 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlandırılması ile 3201

sayılı Kanuna göre yurt dışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar

5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlanmalarında borçlanılacak

günlük tutar başvuru tarihindeki 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst

sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32 'sidir.

3201 sayılı Kanuna göre yapılacak yurt dışı borçlanmalarında borçlanılacak günlük tutar ise

başvuru tarihindeki 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında

olmak üzere, başvuru sahiplerince belirlenecek günlük kazancın % 45 'idir.

Buna göre, 2023 yılı için belirlenen asgari ücret tutarları karşısında 41 inci maddede belirtilen

hallere ilişkin sürelerin borçlanılmasında;

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında,

- Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı : 333,60 TL x % 32= 106,75 TL (*)

Üst sınırı : 2.502,00 TL x % 32 = 800,64 TL

esas alınacaktır.

5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında kısmi süreli

çalıştıkları aylara ait eksik kalan sürelerinin borçlandırılmasında 1/1/2012 tarihinden itibaren kalan

sürelerinde genel sağlık sigortalısı sayıldıklarından bu kişilerin genel sağlık sigortası prim borcu olması

halinde % 32 oranı üzerinden, borç bulunmaması halinde % 20 oranı üzerinden hesaplama yapılacaktır.

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında,

-Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı : 333,60 TL x % 20 = 66,72 TL,

Üst sınırı : 2.502,00 TL x % 20 = 500,40 TL,

esas alınacaktır.

2023 yılı için belirlenen asgari ücret tutarları karşısında yurt dışında geçen sürelerin

borçlanılmasında ise;

1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında,

- Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı : 333,60 TL x % 45 = 150,12 TL

Üst sınırı : 2.502,00 TL x % 45 = 1.125,90 TL

esas alınacaktır.

6- Geçici iş göremezlik ödeneklerinin alt sınıra tamamlanması

5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; iş kazaları ile meslek

hastalıkları, hastalık ve analık sigortalarından, yeniden tespit edilen alt sınırların altında bir günlük

kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların bu

ödeneklerinin, günlük kazancın alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlanılarak,

değiştirilmiş günlük kazançların alt sınırına göre ödenmesi gerekmektedir.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 5 inci

maddesinde sayılan sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı;

-1/1/2023 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlik durumları bu

tarihten sonra da devam edenler ile bu tarihten sonra iş göremezliğe uğramakla birlikte geçici iş

göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları 333,60 TL altında hesaplanmış olanların, 1/1/2023

tarihinden 31/12/2023 tarihine kadar istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri

333,60 TL asgari günlük kazanç üzerinden,

Çırak ve öğrencilerin geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı;

-1/1/2023 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlik durumları bu

tarihten sonra da devam edenler ile bu tarihten sonra iş göremezliğe uğramakla birlikte geçici iş

göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları 166,80 TL altında hesaplanmış olanların, 1/1/2023

tarihinden 31/12/2023 tarihine kadar istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri,

166,80 TL asgari günlük kazanç üzerinden,

hesaplanacaktır.

7- Emzirme ödeneği

5510 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında, analık sigortasından sigortalı kadına

veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından

dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk

için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip, Bakan

tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verileceği hükme bağlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile

2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu

tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde

hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına

sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile

onanmıştır.

Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2022 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan

değişim oranının %64,27 olduğu dikkate alındığında, 2022 yılında 316,00 TL olan emzirme ödeneği

tutarı 2023 yılında 520,00 TL olacaktır.

8- Cenaze ödeneği

5510 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu

veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya

kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının

hak sahiplerine, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden

cenaze ödeneği ödeneceği hükmüne yer verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile

2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu

Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu

şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan

onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile

onanmıştır.

Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2022 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan

değişim oranının %64,27 olarak açıklanması nedeniyle 2022 yılında 1.250,00 TL olan cenaze ödeneği

tutarı 2023 yılı için 2.054,00 TL olarak belirlenmiştir.

9- İdari para cezaları

5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, aynı Kanunun 102 nci

maddesi gereğince, fiil tarihinde geçerli olan ve 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen aylık asgari

ücret dikkate alınarak idari para cezası uygulanması gerekmektedir.

Buna göre, 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında işlenen fiiller için 10.008,00 TL esas

alınarak idari para cezası uygulanacaktır.

10- Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin yuvarlaması (*)

5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin

ikinci fıkrasında “Türk Lirası değerlerinin Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Türk Lirası cinsinden

yapılan işlemlerin sonuçlarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Kuruşa tamamlanacağı ve

yarım Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağı” hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla Genelgede, yapılan hesaplamaların sonucunda bulunan rakamın virgülden sonra üç

basamaklı çıkan ve üçüncü basamağındaki rakamı yarım kuruş ve üzerinde olan değerler bir kuruşa

tamamlanmış, yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmamıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Kürşad ARAT

Kurum Başkan V.


0 Yorum var

Yorum Yap

Email Adresiniz görünmeyecektir.*