Ramazan Kolisi-Yardımı, İşçinin Bordro hesaplaması nasıl yapılacaktır?

Ramazan Kolisi-Yardımı, İşçinin Bordro hesaplaması nasıl yapılacaktır? Resim

Ramazan Kolisi-Yardımı, İşçinin Bordro hesaplaması nasıl yapılacaktır?

Ramazan ayında işverenler işçilerine sosyal yardımlarda bulunabilmektedir. Bu sosyal yardımlar kimi zaman Ramazan Kolisi, kimi zaman marketlerde kullanılmak üzere market çeki(paket,koli,çek,kart) olabiliyor.

İşverenler tarafından çalışanlara yapılan giyim, gıda, erzak yardımları, Ramazan Kolisi, Market çeki kanallarıyla ödeniyorsa bu yardımlar ayni yardım niteliği taşımaktadır. Ayni yardım ise parasal yapılmayan yardımları kapsamaktadır.

SGK Mevzuat Açısından,

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 80'inci maddesinin (b) bendinde;

"b) Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz." hükmü yer almaktadır.

Dolayısıyla Ayni yardım adı altında Ramazan Kolisi ve Market kartı verilmesi halinde Sigorta matrahına konu olmayacaktır.

Gelir Vergisi Kanunu açısından;

GVK 61 maddesi ücret niteliğinde olan kalemleri belirtmektedir. Buna göre;

Ücretin tarifi:

Madde 61 – (Değişik: 24/12/1980-2361/43 md.)

Ücret, işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.

Vergi tevkifatında uyulacak esaslar:

Madde 96 – (Değişik birinci fıkra: 31/12/1982-2772/11 md.) Vergi tevkifatı, 94 üncü madde kapsamına giren nakten veya hesaben yapılan ödemelere uygulanır. Bu maddede geçen hesaben ödeme deyimi, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade eder.

(Değişik: 24/12/1980-2361/66 md.) Vergi tevkifatı, ücretler dışında kalan ödemelerde gayrisafi tutarlar üzerinden yapılır. Kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan tarafından üstlenilmesi halinde bu vergi, bilfiil ödenen miktar ile ödemeyi yapanın yüklendigi verginin toplamı üzerinden hesaplanır.

Vergi tevkifatının gösterilmesi:

Madde 97 – İş verenler, hizmet erbabına ödedikleri ücretlerden 94 üncü madde gereğince yaptıkları vergi tevfikatını Vergi Usul Kanununda yazılı ücret bordrosunda veya bordro yerine geçen diğer kayıtlarda göstermeye mecburdurlar.

Vergisel açıdan 61,96 ve 97. Maddelerde yapılan bu yardımların işçilerin bordrolarında gösterilmesi gerektiği, Ramazan Kolisini temin eden işverenin KDV dahil olarak aldığı fatura kaç personel için alınmışsa bu tutar net ödeme olarak kabul edilip brütleştirilerek işçinin bordrosuna eklenmesi, Gelir vergisi ve Damga vergisi kesintilerinin yapılması gerekmektedir.


0 Yorum var

Yorum Yap

Email Adresiniz görünmeyecektir.*